Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ hệ thống (Region Settings) • Hướng dẫn này fix lỗi game bị thoát trên máy cài ngôn ngữ Tiếng Trung, Đài loan.

  Bước 1: Mở thiết lập
  1.png
  2.png

  Bước 2: Chọn tiếng Việt hoặc tiếng Anh
  3.png

  Bước 3: Bấm ok và khởi động lại máy khi máy yêu cầu khởi động lại.


Hãy đăng nhập để trả lời