Hướng dẫn đổi thông tin mã kích hoạt • Trong quá trình sử dụng auto, khi các bạn thay đổi thiết bị, hoặc đổi tên nhân vật trong game thì bạn có thể thay đổi thông tin mã kích hoạt để tiếp tục sử dụng mã kích hoạt đó.

  Phí một lần đổi thông tin bằng 10% (đã làm tròn) giá của mã kích hoạt bạn mua.

  Thứ tự các bước như hình mình họa
  doima1.PNG
  doimamay.PNG
  doitennhanvat.PNG
  doithongtin_xacnhan.PNG
  Thông tin cho phép thay đổi: Mã máy, Tên nhân vật
  Phí thay đổi mỗi lần: 10% (đã làm tròn) giá của mã kích hoạt

  Auto hiện tại được hỗ trợ: Auto Thục Sơn, Thiện Nữ, Võ Lâm Việt, Tân Thiên Long, Tình Kiếm, Âm Dương Sư.

  Lưu ý
  Mã máy của bạn bị thay đổi trong các trường hợp sau: thay đổi các thiết bị (HDD, Mainboard,CPU,...) và đổi tên PC


Hãy đăng nhập để trả lời